СУ Отец Паисий
Средно училище в град Куклен

Прием

 Училищния план-прием в СУ "Отец Паисий" през учебната 2020/2021 година е определен въз основа анализ на броя на учениците в населеното място по данни на служба ГРАО Община Куклен, училищната мрежа, физическата среда и Наредба за финансирането на институциите в СПУО, както следва:

ПГ - 1 група от 20 до 23 деца

1 клас - 2 паралелки, общо 52 ученици

 

5 клас - 3 паралелки, общо 66 ученици

 

 Класовете, за които се предвижда ГЦДО са  от I до VI клас, при желание на родителите – подадени заявления, съгласно чл.18, ал.2 от Наредба №10 от 01.09.2016г. за организиране на дейностите в училищното образование.

Заповед за утвърждаване на УПП.

В останалите паралелки броят на учениците е следния:

2 клас - 2 паралелки, общо 41 ученици

3 клас - 2 паралелки, общо 49 ученици

4 клас - 2 паралелки, общо 45 ученици

6 клас - 2 паралелки, общо 41 ученици

7 клас - 2 паралелки, общо 57 ученици