СУ Отец Паисий
Средно училище в град Куклен

Паралелки

Ръководство за онлайн кандидатстване след 7 клас.

За учебната 2020/2021 година в училището ни ще бъде сформирана профилирана паралелка в VIII клас с профил "Природни науки" и разширено изучаване на английски език. Паралелката е утвърдена със Заповед №РД-01-150/07.04.2020 г. на началника на РУО - Пловдив за утвърждаване на държавен план-прием в VІІІ клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища в област Пловдив за учебната 2020/2021 г. /Приложение/

 График на дейностите

 Насочване на ученици, завършили VII клас, с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности и ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и настанени в приемни семейства. Прочети информацията.

 Защо да изберем СУ "Отец Паисий", гр. Куклен?

Какво Ви предлага училището? 

Представяне на СУ "Отец Паисий"

Профилираното изучаване на биология и химия дава добра подготовка и възможности при кандидатстване във висши учебни заведения със специалности в областта на:

- медицината

- стоматологията

- фармацията

- ветеринарната медицина

- биотехнологиите

- молекулярната биология

- екологията

- зъботахниката

- биология и химия /педагогическа специалност/

- и други