СУ Отец Паисий
Средно училище в град Куклен

Условия за прием на ученици в първи клас

  1. В първи клас в СУ „Отец Паисий” гр. Куклен постъпват деца на седем години, навършени в съответната календарна година. Деца навършили шест години, могат да постъпят в първи клас по преценка на родителите или настойниците им, ако физическото и умственото им развитие позволява това и имат завършена подготвителна група и издадено Удостоверение за завършен подготвителен клас.
  2. Децата и учениците постъпващи в училище се приемат с писмено заявление от родителите или настойниците, входирано в канцеларията на училището.
  3. Записването на децата постъпващи в първи клас за нова учебна година става в канцеларията на училището в срок от 18.03.2019 г. до 31.05.2019 г.

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

КРИТЕРИИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЦАТА ОТ ПЪРВИ КЛАС ПО ПАРАЛЕЛКИ

1. Разпределението се прави на база характеристиките на децата от ПГ и ЦДГ и изходящата диагностика по следните показатели:

1.1. Успеваемост;

1.2. Поведение;

1.3. Посещаемост през учебната година;

2. В заявлението на родителя не се посочва име на преподавател.

3. При разпределение на учениците да участва и психолога на училището.

4. В заявлението родителят попълва допълнителна информация за:

 - здравословни проблеми на детето, ако има такива;

 - тревожност на детето, ако има такава;

 - интереси на детето;

 - езика, на който се говори в семейството;

Процедура по приемане на деца в първи клас  в държавните и в общинските училища