СУ Отец Паисий
Средно училище в град Куклен

Правилници

1. ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО ЗА 2018-2019г.

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

 

3. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

 

4. ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

 

5. Училищни учебни планове на класовете от НАЧАЛЕН ЕТАП на образование

 

6. Училищни учебни планове на класовете от ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП на образование

 

7. ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

 

8. МЕХАНИЗУМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ. АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА. ПЛАН ЗА ДЕИСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ И ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАИ НА ТОРМОЗ И НАСИЛИЕ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ

 

9. УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА

 

10. УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

 

11. ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УАЗВИМИ ГРУПИ

 

12. ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

 

13. Стратегия за развитие на училището

 

14. МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО