СУ Отец Паисий
Средно училище в град Куклен

Правилници

1. ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО ЗА 2019-2020г.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

3. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

4. ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

5. ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

6. Училищни учебни планове на класовете през 2019-2020 година.

7. ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

8. МЕХАНИЗУМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ. АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА. ПЛАН ЗА ДЕИСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ И ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАИ НА ТОРМОЗ И НАСИЛИЕ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ

9. УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА

10. УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 

11. ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УАЗВИМИ ГРУПИ

12. Стратегия за развитие на училището

13. МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

14. ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД

15. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

16.ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ НА ПРЕБИВАВАЩИТЕ В СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ"

17. ПЛАН ЗА СИГУРНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.23, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА И НАРЕДБА №8121З-1225/27.09.2017Г.

18. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ