СУ Отец Паисий
Средно училище в град Куклен

Доставка на подкрепителна закуска на децата от ПГ и учениците от I-IV клас за учебната 2020-2021 година

ОБЯВЛЕНИЕ

 18.08.2020 г.

 

за набиране на предложения

за директно възлагане на договор

 по реда на чл. 20, ал.4, т.2 от ЗОП

/под стойностите на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП/

за доставка на закуски за децата от ПГ и учениците от І-ІV клас

 за учебната 2020/2021 година

 

На основание Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление №219/05.10.2017 година на МС и  Решение №208/2019 година на МС, изм. с Решение №644/01.11.2019г., с оглед осигуряване на подкрепителна закуска за децата от ПГ и  учениците от І-ІV клас в СУ „Отец Паисий““ град Куклен, община Куклен, област Пловдив

ОБЯВЯВАМ:

 І. Откривам процедура за определяне /избор/ на заявител за приготвяне и доставка на закуски за децата от ПГ и учениците от І-ІV клас в СУ „Отец Паисий““ град Куклен, община Куклен, област Пловдив за период от една учебна година: 2020/2021 г.

  1. Определям срок за набиране на предложенията – 10 /десет/ работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на учебното заведение.

Краен срок за набиране на предложения – 28.08.2020 г. включително, до 15,00 часа.

Предложения, получени след срока не се разглеждат.

  1. Прогнозен брой на децатаот ПГ и учениците І-ІV клас в учебното заведение – 200.
  2. Учебни години, за които ще се извършват доставките – една учебна година, както следва: 2020/2021 учебна година.
  3. Място на извършване на доставките – Учебното заведение: СУ „Отец Паисий“
  4. Заявителите задължително следва да предоставят актуални данни на юридическото лице и регистрация за обект за производство на храни /доказващ ресурс, опит, и разрешителни за изпълнение и доставка на закуски/.
  5. Предложения за подкрепителни закуски в съответствие с изискванията на Наредба №37 на МЗ от 2009 година за здравословното хранене на учениците, Наредба № 9 на МЗХ от 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, Наредба № 23 от 2005 година на МЗ за физиологичните норми на хранене на населението и Наредба № 5 от 2006 година на МЗХ за хигиената на храните.

ІІ. Одобрявам Образец на Предложение за доставка на продуктите .

Предложенията се представят в оригинал, по съответния образец – Приложение №1 към настоящото Обявление, надлежно подписани и подпечатани, ведно със съответните приложения.

Приложените документите трябва да бъдат оригинал или копие, със заверка „вярно с оригинала” и подпис на лицето-заявител, което подава предложението.

Заявителите подават лично или чрез упълномощен представител предложения в Учебното заведение.

Определям място на подаване на предложенията: В канцеларията на СУ „Отец Паисий“.

 Предложенията да бъдат поставени в запечатан, непрозрачен плик, надписан по следния начин:

„Предложение за доставка на закуски за децата от ПГ и учениците от І-ІV клас за учебната 2020/2021 година за нуждите на СУ „Отец Паисий“ за период от една учебна година: 2020/2021 г.

от Заявител: ……………………

ЕИК:…………………………….

Адрес :…………………………..

телефон за връзка: ……………..

имейл: ………………………….

  ІІІ. След изтичането на срока за набиране на предложения, комисия, назначена със заповед на директора на Учебното заведение, ще разгледа постъпилите предложения.

Директорът на Учебното заведение, въз основа на предложението на комисията, със заповед ще определи заявител.

 Неразделна част от настоящото обявление е Образец на Предложение за доставка на закуски за децата от ПГ и учениците от І-ІV клас за учебната 2020/2021 година за нуждите на СУ „Отец Паисий“– Приложение №1.

 Настоящото обявление да бъде публикувано на интернет страницата на учебното заведение на 18.08.2020 година.

 

БОРЯНА АНДОНОВА

   Директор    

 Приложение №1