СУ Отец Паисий
Средно училище в град Куклен

Прием

Приемането на ученици и попълването на незаетите места след четвърти етап на класиране в СУ "Отец Паисий", гр. Куклен продължава до 10.09.2023г. Работното време на комисиите за прием на документи е от 08.00 часа до 18.00 часа. Документи се приемат в деловодството на училището. Критерият за класиране е сформирания бал: (2 * БЕЛ от НВО + 2 * Мат от НВО) + (1 * оценката по БЗО + 1 * оценката по ХООС) от свидетелството за основно образование.

Заповед за утвърждаване на училищния план-прием в СУ "Отец Паисий", гр. Куклен през учебната 2023/2024 година.

Онлайн кандидатстване след VII клас.

График на дейностите по приемане на учениците.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране от 13.07.2022г. до 17.07.2023г. от 08,00 до 18,00 часа.

Учениците се записват в училището, в което са приети, като подават следните документи съгласно чл. 72 от Наредба 10/01.09.2016 г.:

 1. Заявление до директора;
 2. Оригинал на свидетелството за основно образование;
 3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика, необходимо при кандидатстване за специалности от професии;

На учениците, които не са класирани по първо желание и желаят да участват във ІІ етап на класиране, следва да предоставите заявление по образец, приложение №2 към чл.66, ал.2 от Наредба №10/2016 г.

Записването на приетите ученици на ІІ етап на класиране е от 20 до 24 юли 2023 г. включително от 08,00 - 18,00 часа.

Учениците се записват в училището, в което са приети, като подават следните документи съгласно чл. 72 от Наредба 10/01.09.2016 г.:

 1. Заявление до директора
 2. Оригинал на свидетелството за основно образование
 3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика, необходимо при кандидатстване за специалности от професии

Удостоверение за преместване не се изисква.

Записването на приетите ученици на ІІІ етап на класиране се осъществява на 01.08.2023г. и 02.08.2023 г. включително, от 08.00 часа  до 18,00 часа.

Учениците се записват в училището, в което са приети, като подават следните документи съгласно чл. 72 от Наредба 10/01.09.2016 г.:

 1. Заявление до директора;
 2. Оригинал на свидетелството за основно образование;
 3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика, необходимо при кандидатстване за специалности от професии;

Записването на приетите ученици на ІV етап на класиране се осъществява от 11 до 14 август 2023 г. включително, от 08.00 часа  до 18,00 часа.

Учениците се записват в училището, в което са приети, като подават следните документи съгласно чл. 72 от Наредба 10/01.09.2016 г.:

 1. Заявление до директора;
 2. Оригинал на свидетелството за основно образование;
 3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика, необходимо при кандидатстване за специалности от професии;

 

 

Записването на ученици на ІІІ етап на класиране се осъществява на 30.07.2021 г. в училището, в което са приети.

Учениците се записват в училището, в което са приети, като подават следните документи съгласно чл. 72 от Наредба 10/01.09.2016 г.:

 1. Заявление до директора;
 2. Оригинал на свидетелството за основно образование;
 3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика, необходимо при кандидатстване за специалности от професии;

Записването на приетите ученици на ІІ етап на класиране е до 22 юли 2021 г. включително, в работното време на училищната канцелария.

Учениците се записват в училището, в което са приети, като подават следните документи съгласно чл. 72 от Наредба 10/01.09.2016 г.:

 1. Заявление до директора
 2. Оригинал на свидетелството за основно образование
 3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика, необходимо при кандидатстване за специалности от професии

Удостоверение за преместване не се изисква.

Записване на ученици в VIII клас след  І етап на класиране или участие във втори етап на класиране

Записването на ученици на І етап на класиране или подаването на заявление за участие във ІІ етап на класиране по график е от 14.07.2021г. до 16.07.2021 г. и се извършва в училището, в което са приети. 

Учениците се записват в VIII клас в училището, в което са приети, като подават следните документи съгласно чл. 72 от Наредба 10/01.09.2016 г.:

 1. Заявление до директора;
 2. Оригинал на свидетелството за основно образование;
 3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика, необходимо при кандидатстване за специалности от професии;

На учениците, които не са класирани по първо желание и желаят да участват във ІІ етап на класиране, следва да попълнят заявление по образец, което се предоставя от училището, в което са приети.

Заявленията се регистрират във входящия дневник на училището, като в класьора към него се прилага копие.

Приетите в СУ "Отец Паисий" ученици на първо класиране могат да се запишат или да подадат заявление за участие във второ класиране от 08.00ч. до 18.00ч. за дните от 14.07.2021г. до 16.07.2021г. в учителската стая на училището.

Успех на всички седмокласници!

 

Прием на документи за участие в ПЪРВО класирането на ученици в 8 клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2021/2022 година.

ВАЖНО! ОТ 05.07.2021Г. ДО 07.07.2021Г. от 08,00 часа до 18.00 часа СЕ ИЗВЪРШВА ПОДАВАНЕТО НА желанията за кандидатстване В ПЛАТФОРМАТА priem.mon.bg! 

Необходими документи: Служебна бележка, карта от предварителен медицински преглед, ако вашето желание е за професионална паралелка.

Присъствието на родителя е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО! 

 

Заповед за утвърждаване на училищния план-прием в СУ "Отец Паисий", гр. Куклен през учебната 2021/2022 година.

Училищният план-прием в СУ "Отец Паисий" през учебната 2021/2022 година е определен въз основа анализ на броя на учениците в населеното място по данни на служба ГРАО Община Куклен, училищната мрежа, физическата среда и Наредба за финансирането на институциите в СПУО, както следва:

ПГ - 1 група от 20 до 23 деца

1 клас - 2 паралелки, общо 44 ученици

В зависимост от подадените заявления към 31.05.2021г. броят на учениците в паралелките при необходимост може да бъде завишен с до двама ученици в паралелка, съгл. чл.61, ал.4, т.1 от Наредбата;

5 клас - 2 паралелки, общо 52 ученици

  В зависимост от подадените заявления броят на учениците в паралелките при необходимост може да бъде завишен с до трима ученици в паралелка, съгл. чл.61, ал.4, т.3 от Наредбата;

  Класовете, за които се предвижда ГЦОУД са  от I до VI клас, при желание на родителите – подадени заявления, съгласно чл.18, ал.2 от Наредба №10 от 01.09.2016г. за организиране на дейностите в училищното образование.

В останалите паралелки броят на учениците е следния:

2 клас - 2 паралелки, общо 36 ученици, свободни места - 8

3 клас - 2 паралелки, общо 42 ученици, свободни места - 2

4 клас - 2 паралелки, общо 49 ученици, свободни места - няма

В зависимост от подадените заявления броят на учениците в паралелките при необходимост може да бъде завишен с до двама ученици в паралелка, съгл. чл.61, ал.4, т.1 от Наредбата.

6 клас - 3 паралелки, общо 64 ученици,свободни места - 14

7 клас - 2 паралелки, общо 41 ученици,свободни места - 12

9 клас - 1 паралелка, общо 23 ученици, свободни места - 3

В зависимост от подадените заявления броят на учениците в паралелките при необходимост може да бъде завишен с до трима ученици в паралелка, съгл. чл.61, ал.4, т.3 от Наредбата.