СУ Отец Паисий
Средно училище в град Куклен

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2016-2017 ГОДИНА

-

    На 15.09.2016г. по традиция открихме новата учебна година. Развълнувани детски гласове с песни и стихотворения изпълниха училищния двор. Гости на тържеството отново бяха представители от общинска администрация, Училищно настоятелство и много родители. Нашите приятели от КЦМ АД, тази година ни зарадваха с подарък - детски книжки, които обогатиха училищната библиотека. Всички деца ще получават всеки ден и по една вкусна ябълка от тях.

    Започваме учебната година с 394 деца, от които: Предучилищна група  – 24, Начален етап – 233 и Прогимназиален етап – 137. На самостоятелна форма на обучение ще бъдат 14 души.

    В състава на учителите има следните промени: Величка Калоянова и Виолета Тафкова ще бъдат възпитатели в начален етап;  Димитър Еленов ще замества г-жа Латинова по време на нейното майчинство.

    Училищното настоятелство ще работи тази година с нов председател – г-жа Мариана Еленова.

    Регламентиран от новия Закон за предучилищно и училищно образование е Обществения съвет, който включва представител от общинска администрация и родители. Съставът на обществения съвет бе уточнене още през м.август: Гинка Кучмова- председател, Стефка Ламбрева, Стефка Чанева, Несрин Измирлиева, Христо Божинов - членове.  Функционирането му е отложено от МОН на национално ниво за следващата учебна година.

    На първия педагогически съвет бяха уточнени председателите на МО през тази учебна година. МО начален етап – Даниела Бахчеванова, МО хуманитарни предмети – Галина Хайдушка, МО природоматематически цикъл – Райна Тягова, МО художествено-естетически цикъл-Здравка Георгиева, МО класни ръководители – Дияна Шекерова.Те ще организират и ръководят работата на методическите обединения за постигане на по-добри резултати в образователно-възпитателния процес.