СУ Отец Паисий
Средно училище в град Куклен

22 април - Световен ден на Земята

-

Презентация за деня ня Земята от децата в Подготвителната група. Вижте тук. Презентацията изготвиха ученици от клуб "Инструменти за работа в облачно пространство" (Модул 1) с ръководител г-жа Мария Керкелова по Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Децата от подготвителната група ни представиха пролетта през техните очи.

Алейна Халил от 4б клас изработи образователна книга за Земята. Насладете се на изключителната креативност и отговорно отношение към проблемите, свързани с опазване на околната среда на нашата ученичка.

Децата от 1а клас искат красива и чиста планета. Да има много цветя, животни, чист въздух и кристална вода. Днес, на този празник на Земята, те нарисуваха малка част от своите мечти.

Рисунки на ученици от 2а клас.

Рисунки на ученици от 3б клас, посветени на Деня на Земята.

Проекти на ученици от 6 клас на тема 22 април - Световен ден на Земята.

Презентация на Петя Моралиева

Презентация на Силвия Здравкова

Презентация на Джанер Халил

Презентация на Роси Ламбрева

Презентация на Тодор Георгиев

Презентация на Татяна Стамболова

Презентация на Онур Дурханов

Проект на Реджеб