СУ Отец Паисий
Средно училище в град Куклен

Административно обслужнане

Издаване на удостоверение за завършена подготвителна група в училище.

Заявление за записване на деца в подготвителна група.

Процедура по приемане на деца в първи клас  в държавните и в общинските училища  

Заявление за приемане на деца в първи клас

Заявление за записване в група целодневно организация на учебния ден за първи клас.

Процедура по приемане на ученици в пети клас  по училищен прием в неспециализираните училища.

Заявление за приемане на ученици в 5 клас по училищен прием в неспециализираните училища.

Заявление за записване в група за целодневна организация на учебния ден в пети клас.

Процедура за приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища - профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием.

Процедура по издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование - удостоверение, свидетелства, дипломи.

Заявление за издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование - удостоверение, свидетелства, дипломи.

Процедура по издаване на заповед или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище в чужда държава.

Заявление за признаване на завършен период или клас за класовете от  I до VI в училище в чужда държава.

Процедура за преместване на ученици в държавните и в общинските училища.

Заявление за преместване на ученици в държавните и в общинските училища.

Заявление за отсъствия по семейни причини до 3 дни до класен ръководител.

Заявление за отсъствия по семейни причини до 7 дни до директора на училището.