СУ Отец Паисий
Средно училище в град Куклен

Правилници

УЧЕБНА 2020-2021 ГОДИНА

1. ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО ЗА 2020/2021 ГОДИНА

2. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ЗА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

3. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

4. ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ  2021 година ПО БДП

5. УСЛОВИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФОРМИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ

6. Прлиложение №1 към Правилника за дейността на училището - Правилник за работа в извънредни условия.

7. Приложение №2 към Правилника за дейността на училището  - Правила за работа в условията на COVID-19.

8. Приложение №3 към Правилника за дейността на училището - Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19.

9. Приложение №4 към Правилника за дейността на училището - Правила за превключване от присъствено в обучение в електронна среда от разстояние.

10. ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

11. МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ.

12. АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА.

13. ПЛАН ЗА ДЕИСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ.

14. ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАИ НА ТОРМОЗ И НАСИЛИЕ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ.

15. ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ.

16. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО - АКТУАЛИЗАЦИЯ

17. ПОЛИТИКИ И МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В СУ "ОТЕЦ пАИСИЙ"

18. УЧИЛИЩЕН   ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА ПРЕЗ ПЕРИОДА 2020– 2021 ГОДИНА

19. ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В СУ "оТЕЦ пАИСИЙ"

20. УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ.

21. ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

22. ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ОБУЧЕНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ТРУД

23. ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ НА ПРЕБИВАВАЩИТЕ В СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ"

24. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

25. УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ НАЧАЛЕН ЕТАП

26. УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

27. УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 8 КЛАС - ПРОФИЛ "ПРИРОДНИ НАУКИ"

 

Учебна 2019/2020 година

1. ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО ЗА 2019-2020г.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

3. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

4. ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

5. ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

6. Училищни учебни планове на класовете през 2019-2020 година.

7. ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

8. МЕХАНИЗУМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ. АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА. ПЛАН ЗА ДЕИСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ И ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАИ НА ТОРМОЗ И НАСИЛИЕ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ

9. УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА

10. УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 

11. ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УАЗВИМИ ГРУПИ

12. Стратегия за развитие на училището

13. МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

14. ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД

15. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

16.ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ НА ПРЕБИВАВАЩИТЕ В СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ"

17. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ