СУ Отец Паисий
Средно училище в град Куклен

Правилници

УЧЕБНА 2022-2023 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

Прлиложение №1 към Правилника за дейността на училището - Правилник за работа в извънредни условия.

Приложение №2 към Правилника за дейността на училището  - Правила за работа в условията на COVID-19.

Приложение №3 към Правилника за дейността на училището - Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19.

Приложение №4 към Правилника за дейността на училището - Правила за превключване от присъствено в обучение в електронна среда от разстояние.

Приложение №5 към Правилника за дейността на училището - Единни правила за служители, ученици и родители на СУ „Отец Паисий“, свързани със случаите на тормоз 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ЗА 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО

ПРАВИЛНИК ЗА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ

ПРОЦЕДУРА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ В СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ", ГР. КУКЛЕН

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден.

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ.

УСЛОВИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФОРМИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

ПОЛИТИКИ И МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ"

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ"

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

План за защита на пребиваващите в СУ "Отец Паисий", гр. Куклен

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ МЕХАНИЗМА

АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО МЕЖДУ УЧЕНИЦИ В УЧИЛИЩЕ

ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА УКС

ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАИ НА ТОРМОЗ И НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ

ПЛАН ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ 

ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ПРЕЗ 2022-2023 УЧЕБНА ГОДИНА 

ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА НОРМАЛЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС ПРЕЗ ЗИМАТА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г.

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО,ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЧАСОВЕТЕ, КОИТО СЕ ВОДЯТ ОТ НЕСПЕЦИАЛИСТИ

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА на Средно училище "Отец Паисий", гр. Куклен за 2023 година.

УЧЕБНА 2021-2022 ГОДИНА

1. ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

2. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

3. Прлиложение №1 към Правилника за дейността на училището - Правилник за работа в извънредни условия.

4. Приложение №2 към Правилника за дейността на училището  - Правила за работа в условията на COVID-19.

5. Приложение №3 към Правилника за дейността на училището - Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19.

6. Приложение №4 към Правилника за дейността на училището - Правила за превключване от присъствено в обучение в електронна среда от разстояние.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ЗА 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

8. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

9. ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО

10. Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден.

11. УСЛОВИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФОРМИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ

12. ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

13. ПОЛИТИКИ И МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ"

14. ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ"

15. УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ.

16. МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ.

17. АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА.

18. ПЛАН ЗА ДЕИСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ.

19. ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАИ НА ТОРМОЗ И НАСИЛИЕ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ.

20. ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ.

21. ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

22. ПРАВИЛАЗА УЧАСТИЕ НА ПЕРСОНАЛА В КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ И МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

23. ПРАВИЛАЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ И ЗА ОТЧИТАНЕТО НА УЧАСТИЕТО НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 

24. План-Програма за БДП 2022 Актуализация

25. ПРОЦЕДУРА за организиране на самостоятелна форма на обучение в СУ „Отец Паисий”, гр.Куклен

26. План за защита на пребиваващите в СУ "Отец Паисий", гр. Куклен

27. Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд

28. Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация

 

УЧЕБНА 2020-2021 ГОДИНА

1. ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО ЗА 2020/2021 ГОДИНА

2. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ЗА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

3. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

4. ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ  2021 година ПО БДП

5. УСЛОВИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФОРМИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ

6. Прлиложение №1 към Правилника за дейността на училището - Правилник за работа в извънредни условия.

7. Приложение №2 към Правилника за дейността на училището  - Правила за работа в условията на COVID-19.

8. Приложение №3 към Правилника за дейността на училището - Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19.

9. Приложение №4 към Правилника за дейността на училището - Правила за превключване от присъствено в обучение в електронна среда от разстояние.

10. ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

11. МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ.

12. АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА.

13. ПЛАН ЗА ДЕИСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ.

14. ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАИ НА ТОРМОЗ И НАСИЛИЕ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ.

15. ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ.

16. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО - АКТУАЛИЗАЦИЯ

17. ПОЛИТИКИ И МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ"

18. УЧИЛИЩЕН   ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА ПРЕЗ ПЕРИОДА 2020– 2021 ГОДИНА

19. ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ"

20. УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ.

21. ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

22. ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ОБУЧЕНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ТРУД

23. ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ НА ПРЕБИВАВАЩИТЕ В СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ"

24. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

25. УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ НАЧАЛЕН ЕТАП

26. УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

27. УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 8 КЛАС - ПРОФИЛ "ПРИРОДНИ НАУКИ"

 

Учебна 2019/2020 година

1. ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО ЗА 2019-2020г.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

3. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

4. ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

5. ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

6. Училищни учебни планове на класовете през 2019-2020 година.

7. ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

8. МЕХАНИЗУМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ. АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА. ПЛАН ЗА ДЕИСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ И ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАИ НА ТОРМОЗ И НАСИЛИЕ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ

9. УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА

10. УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 

11. ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УАЗВИМИ ГРУПИ

12. Стратегия за развитие на училището

13. МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

14. ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД

15. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

16.ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ НА ПРЕБИВАВАЩИТЕ В СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ"

17. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ