СУ Отец Паисий
Средно училище в град Куклен

Проекти за 2021-2022г.

ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" гр. Куклен е одобрено:

   1. По проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

  • Дейност 1 „Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи в предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с две групи, всяка от 8 деца с ръководители Денка Табакова и Иванина Хайдушка.
  • Дейност 2: Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда - На 07.10.2023г. и 08.10.2023г. от 09,00 часа всички четиридесет и шест първокласници от СУ "Отец Паисий", гр. Куклен ще се обучават за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда, разпределени в шест групи по седем ученици и една група от четирима ученици. Ръководители на групите са г-жа Мария Керкелова, г-жа Карина Стойкова и г-жа Нина Мангаракова.
  1. По Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ в Дейност 3.4. „Обучение на учители за работа с дигитални ресурси и внедрената платформа за образователни услуги и съдържание с цел въвеждане на иновативни методи на преподаване чрез съвременни ИКТ“. Целта на обучението е повишаване на дигиталната компетентност и умения на учителите за работа с дигиталните образователни ресурси, публикувани на платформата за образователни услуги и съдържание, както и за използването им в процеса на преподаване.
  2. По НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ по Модул 1 „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“. Одобрените средства по програмата са 15000 лв. за обзавеждане на три кабинета – два по български език и един по английски език.
  3. По НП „Заедно в изкуствата и спорта“ по Модул 1 „Изкуства“ с една група по изящни изкуства във възрастова група VIII-XI клас и по Модул 2 „Спорт“ с отбор по волейбол във възрастова група V-VII клас.
  4. По НП „Заедно за всяко дете“ Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст“ с цел ангажиране на родителите в процеса на обхващане и включване на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование и повишаване на възпитателния потенциал и здравната култура на семейството.

Други програми

1.  Схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци – Схема „Училищен плод“ и на мляко и млечни продукти – Схема „Училищно мляко“ в учебните заведения.

2. Образователна програма „Нестле за по-здрави деца“.

 Инициатива

Активно предизвикателство за училища - инициатива на BG BE ACTIVE.

Обща информация за проекта. 

ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" гр. Куклен е одобрено:

1. По проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Обща информация за проекта. 

Провеждане на обучения на ученици по Дейност 2.

2. Продължава участието по Дейност 1 по Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с една група от 8 деца с ръководител Карина Стойкова. 

 

3. По проект BG05M2OP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден" по Дейност 6 в училището е организиран един клуб "В света на програмирането" за компютърно моделиране/кодиране за ученици от 6 клас. Информация по проекта за клуба.

 

ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" гр. Куклен е одобрено:

1. По проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Обща информация за проекта. 

2. За участие в по Дейност 1 по Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с една група от 8 деца с ръководител Милка Казалиева. Дейност 1-представяне

Линк към страницата на проекта: https://apspo.mon.bg/home. Презентация по проекта

3. Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда" по Модул В - "Културните институции като образователна среда" и Модул Г - "Библиотеките като образователна среда".

Дейности по Модул Г - "Библиотеките като образователна среда":

- Работа по проект по Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда"  Модул Г - "Библиотеките като образователна среда".

- Среща с Петър Краевски

- Посещение на НБ "Н. Й. Вапцаров", гр. Куклен

- Посещение на Градската библиотека "Паисий Хилендарски", гр. Асеновград.

4. По проект BG05M2OP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден" по Дейност 6 в училището са организирани два клуба по интереси по ключови дигитални умения /базови умения/ за ученици.

„Инструменти за работа в облачно пространство (Модул 1)“ /основно ниво/ с ръководител Мария Керкелова - 5 клас

Представяне дейността на клуба.

Покана за представителна изява

„Млад графичен дизайнер“ /основно ниво/ с ръководител Нина Мангаракова - 5 клас

Представяне на изработени файлове от ученици.

Получаване на сертификатите за успешно завършване на обучението от учениците в клуб "Млад графичен дизайнер" /основно ниво/

Линк към страницата на проекта: https://oud.mon.bg

 5. През месец юли 2021 година училището ни участва и по Национална програма "Отново заедно", чрез която 24 ученици и 4 учители успяха да укрепят своето физическо и емоционално здраве в к.к. Албена, да посетят културни и исторически забележителности и да участват в различни спортни занимания.

ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" гр. Куклен е одобрено:

1. За участие по Национална програма "Ученически олимпиади и състезания" Модул Б „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“  - една група от 7 клас.

2. За участие в Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик“ по:

  • Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио и оценъчна карта““ за всички класове, кандидатствали по Модула - 1а, 2а, 3а и 3б класове.
  • Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“ за преодоляване на стреса при преминаване от един в друг етап на обучение -  ПГ и 1б клас чрез представяне на уроци по БЕЛ, математика и околен свят; 4а и 5б клас чрез представяне на уроци по БЕЛ; 4б и 5а клас чрез представяне на уроци по Човекът и обществото и География и икономика.

3. За участие в по Дейност 1 по Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с една група от 8 деца с ръководител Милка Казалиева.

Линк към страницата на проекта: https://apspo.mon.bg/home 

4. По проект BG05M2OP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден" по Дейност 3 "Обучения на педагогически специалисти" в поддейност 3.2. "Обучение на учители за преподаване на знания и умения по дигитална грамотност - ключови дигитални умения - базови и за напреднали, нови технологии, продукти и програми, медийна грамотност, онлайн съдържание и поведение, и др. за повишаване дигиталната компетентност на учащите се".

5. По Дейност 6 в училището са организирани два клуба по интереси по ключови дигитални умения - базови и за напреднали - за ученици.

„Инструменти за работа в облачно пространство (Модул 2)“ /второ ниво/ с ръководител Мария Керкелова - 7 клас

„Млад графичен дизайнер“ /основно ниво/ с ръководител Нина Мангаракова - 5 клас

Линк към страницата на проекта: https://oud.mon.bg

6. По НП "Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование" училището ни е одобрено за получаване на 7 броя лаптопи.

7. Училището ни кандидатства и по Национални програми "Без свободен час", "Бизнесът преподава" по Модул 1 "Семинари в училищата от представители на технологични фирми".

8. По проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ училището ни е кандидатствало и е одобрено за предоставяне на 34 лаптопа за ученици, 11 лаптопа за учители и 1 шкаф за зареждане на устройства. Обща информация за проекта. 

ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" гр. Куклен е:

1.  Одобрено за участие по Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активноприобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Линк към страницата на проекта: https://apspo.mon.bg/home 

2.  Одобрено за участие по Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Утвърдени са два клуба по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения:

1. Клуб по интереси „Инструменти за работа в облачно пространство“ с ръководител Мария Керкелова с 16 ученици от VIб клас. 

Основната цел на клуба е учениците да създадат и да се научат да управляват акаунта си в облачно пространство, да работят с приложения в облачно пространство, да работят със споделени документи и да публикуват файлове.

2. Клуб по интереси „Млад графичен дизайнер“ с ръководител Нина Мангаракова с 12 ученици от Vа и Vб клас.

Основната цел на клуба е да се ангажира свободното време на учениците с извънкласни дейности, да се повиши успеха и мотивацията за учене, да се развие познавателната активност, логическото мислене и умението да съпоставят данни с помощта на информационните и комуникационни технологии. Да се усъвършенстват техните дигитални умения.

Финансират се дейности по провеждане на извънкласни занимания за повишаване на дигиталната компетентност на учениците, в съответствие с Европейската
референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности.  Единичният разход за един ученик от група е 135 лева за учебна година и включва разходите за възнаграждения на ръководителите на КИ, консумативи и материали. Средствата по проекта се предоставят на ниво училище на база на броя включени ученици в извънкласни дейности и се разпределят за всички групи, сформирани за съответната учебна година.

Линк към електронната платформа на проекта.

3. Одобрено за участие през новата учебна 2019/2020 година в Национална програма „Заедно в грижата за ученика“ по:

  • Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио“ за всички класове, кандидатствали по Модула - 1а, 2а, 2б, 3а и 3б класове.
  • Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и с учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“ за преодоляване на стреса при преминаване от един в друг етап на обучение -  ПГ и 1б клас чрез представяне на уроци по БЕЛ, математика и околен свят; 4а и 5а клас чрез представяне на уроци по математика; 4б и 5а клас чрез представяне на уроци по БЕЛ, 4в и 5б клас чрез представяне на уроци по човекът и обществото.

4. Одобрено за участие в НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА" 2019 Модул „Културните институции като образователна среда“

5. Г-жа Мария Керкелова е сред учителите по учебните предмети „Информатика“ и „Информационни технологии“ от общообразователната подготовка по направление „Техника“ и „Информатика“, одобрена за участие в квалификационно обучение в ЦЕРН - Женева от 29.09.2019 г. до 05.10.2019 г. по Националната програма „Квалификация” 2019 г., приета с РМС № 172 от 29 март 2019 г.

Проектното предложение, разработено от екип в състав г-жа Керкелова, г-жа Андонова и г-жа Казалиева е впечатлило взискателното жури сред стотиците кандидатури.

6. Участие в проект "Аз и пчелите" на Сдружение "НИЕ"  с любезната подкрепа на Асоциацията на българските училища в чужбина.

 

ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА СУ "Отец Паисий" е училище:

1. Одобрено с Решение №720 от 11.10.2018г. на Министерски съвет за изграждане и развитие на безжични мрежи на стойност 10050 лв.

 2. Финансиран проект по Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда", Модул "Подкрепа на целодневното обучение на учениците" на стойност 9939,00 лв. за прогимназиален етап на образование.

 3. Финансиран проект по природни науки по модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки“ на Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, одобрена с Решение № 271 на Министерския съвет от 2018 година на стойност 635,00 лв.

 4. Проект на NESTLE „По-здрави деца”

През 2018/2019 учебна година учениците от начален етап на СУ „Отец Паисий” гр. Куклен участват в проект на NESTLE „По-здрави деца”, който стартира с подкрепата на МОН и РУО. Той има за цел да спомогне за изграждане на трайни хранителни навици и култура за здравословен начин на живот. Учителите в ЦДО и техните ученици ще проведат забавни и атрактивни уроци, свързани с балансираното хранене, ежедневния прием на достатъчно вода, движението и физическата активност на децата и играта с домашни любимци. Учениците получават важна информация за различните видове храни, научават, че храната може да бъде не само вкусна, но и полезна.

      Участието в проекта дава възможност на нашето училище да се състезава в конкурс за подобряване материалната и спортно-техническата база на училището.

      На 20 октомври 2018г. един от нашите учители Пенка Кръстева, заедно с един ученик Атанас Казалиев присъстваха на специално събитие по случай „Международния ден на готвача” в гр. София, МЕТРО Академия, където ученици от цялата страна се запознаха с популярни шеф готвачи и с тяхна помощ изпробваха своите готварски умения и заложби.Чрез интерактивни дискусии и готварски игри шеф Виктор Ангелов, шеф Жоро Иванов, шеф Андре Токев, шеф Цветомир Николов и шеф Юри Велевдемонстрираха ролята и значението на балансираното и разнообразно хранене.